Query related to Ubuntu 12.04 Grub Rescue / Grub Rescue Windows

Ubuntu 12.04 Grub Rescue : websites on the same subject